Loading...
Loading...
Loading...Nat Gopalswamy

Solar Physics Laboratory, Heliophysics Division NASA GSFC, Greenbelt, MD 20771, USA

nat.gopalswamy(at)nasa.gov

Zavkiddin Mirtoshev

Institute of Engineering Physics Samarkand State University, Uzbekistan

zmirtoshev(at)gmail.com